سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.آگهی تجدید مناقصه عمومی: خرید انواع قطعات برقی کشتی بارکن (Shiploader) -مورخ 1402/08/03 –پیوست

آگهی تجدید مناقصه عمومی: خرید 120 متر نوار نقاله -مورخ 1402/07/23 – پیوست 

آگهی مناقصه عمومی: خرید انواع قطعات برقی کشتی بارکن (Shiploader) -مورخ 1402/07/16 –پیوست

آگهی مناقصه عمومی: خرید 120 متر نوار نقاله -مورخ 1402/05/29پیوست 

آگهی مناقصه عمومی : انجام تغییرات در Shiploader -مورخ 1402/05/2

Translate »