سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

معادن ما

üمساحت حدود 35/5 کیلومتر مربع
üنوع ذخیره ( آهک ، مارن و سنگ لاشه)
üتامین کننده مواد (آهک و مارن) کارخانه
üفروش سنگ لاشه به شرکت های موجود در منطقه (عمران ساحل)
üمیزان ظرفیت برداشت سالیانه 1،950،000 تن

 

 

 

üمساحت حدود 0/3کیلومتر مربع
üنوع ذخیره (سنگ لاشه)
üمیزان ظرفیت برداشت سالیانه 100،000 تن

üمساحت حدود 20 هکتار

üنوع ذخیره ( آهک ،مارن)
üمیزان ظرفیت برداشت سالیانه 99،000 تن

üمساحت حدود 6 هکتار

üنوع ذخیره ( آهک ،مارن)
üمیزان ظرفیت برداشت سالیانه 99،000 تن
Translate »