سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

Carousel Post Element

دیدار نماینده مردم شهرستان کنگان از مجموعه آسیای آرام و هئیت همراه

دیدار نماینده مردم شهرستان کنگان از مجموعه آسیای آرام و هئیت همراه

پخش گزارش از اسکله صادراتی آسیای آرام در شبکه خبر استانی و ملی

پخش گزارش از اسکله صادراتی آسیای آرام در شبکه خبر استانی و ملی

پاکسازی ساحل شرکت در هفته محیط زیست

پاکسازی ساحل شرکت در هفته محیط زیست

دیدار مدیران بانک تجارت با مدیرعامل

دیدار مدیران بانک تجارت با مدیرعامل

پهلودهی و بارگیری شناور

پهلودهی و بارگیری شناور

برگزاری انتخابات نماینده کارگران در صندوق وام کارکنان

برگزاری انتخابات نماینده کارگران در صندوق وام کارکنان

دیدار نماینده مردم شهرستان کنگان از مجموعه آسیای آرام و هئیت همراه

دیدار نماینده مردم شهرستان کنگان از مجموعه آسیای آرام و هئیت همراه

پخش گزارش از اسکله صادراتی آسیای آرام در شبکه خبر استانی و ملی

پخش گزارش از اسکله صادراتی آسیای آرام در شبکه خبر استانی و ملی

پاکسازی ساحل شرکت در هفته محیط زیست

پاکسازی ساحل شرکت در هفته محیط زیست

دیدار مدیران بانک تجارت با مدیرعامل

دیدار مدیران بانک تجارت با مدیرعامل

پهلودهی و بارگیری شناور

پهلودهی و بارگیری شناور

برگزاری انتخابات نماینده کارگران در صندوق وام کارکنان

برگزاری انتخابات نماینده کارگران در صندوق وام کارکنان

دیدار نماینده مردم شهرستان کنگان از مجموعه آسیای آرام و هئیت همراه

دیدار نماینده مردم شهرستان کنگان از مجموعه آسیای آرام و هئیت همراه

پخش گزارش از اسکله صادراتی آسیای آرام در شبکه خبر استانی و ملی

پخش گزارش از اسکله صادراتی آسیای آرام در شبکه خبر استانی و ملی

پاکسازی ساحل شرکت در هفته محیط زیست

پاکسازی ساحل شرکت در هفته محیط زیست

دیدار مدیران بانک تجارت با مدیرعامل

دیدار مدیران بانک تجارت با مدیرعامل

پهلودهی و بارگیری شناور

پهلودهی و بارگیری شناور

برگزاری انتخابات نماینده کارگران در صندوق وام کارکنان

برگزاری انتخابات نماینده کارگران در صندوق وام کارکنان

Translate »