معرفی مدیران:

مدیر عامل:

دکتر محمد صالح امامی

قائم مقام مدیر عامل:

دکتر امیر حسین اسکندری

  مدیر کارگاه:

  مهندس مهدی کرم نیا جهان آباد

  مدیر اداری:

  مرتضی پور عبداله

  مدیر مالی:

  محسن سماچی

Translate »