اعضای هئیت مدیره

جناب آقای دکتر محمد صالح امامی مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

جناب آقای امیر حسین اسکندری قائم مقام و رئیس هیات مدیره 

جناب آقای امیر محمد رحیمی عضو هیات مدیره

جناب آقای مهندس مسعود سیستانی عضو هیات مدیره

جناب آقای محسن جمال پور نجم آباد عضو هیات مدیره

Translate »