سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

اعضای هئیت مدیره

جناب آقای دکتر محمد صالح امامی مدیر عامل و عضو هیات مدیره

جناب آقای محسن علی آبادی رئیس هیات مدیره 

جناب آقای امیر محمد رحیمی عضو هیات مدیره

جناب آقای مهندس مسعود سیستانی نایب رئیس هیات مدیره

جناب آقای سید احمد میری قلعه سری عضو هیات مدیره

Translate »