سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

اعضای هئیت مدیره

جناب آقای دکتر محمد صالح امامی عضو هیات مدیره

جناب آقای محسن علی آبادی رئیس هیات مدیره 

جناب آقای محمد پناهی امام عضو هیات مدیره

جناب آقای مهندس مسعود سیستانی نایب رئیس هیات مدیره

جناب آقای سید احمد میری قلعه سری عضو هیات مدیره

Translate »