سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

محمد حسین ابوئی سرپرست شرکت آسیای آرام شد.

محمد حسین ابوئی سرپرست شرکت آسیای آرام شد.

مهندس فریدون رحمانی ، مدیرعامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر در مراسمی آقای مهندس محمدحسین ابوئی را سرپرست شرکت آسیای آرام معرفی کرد .

در این مراسم آقای مهندس رحمانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای محمد صالح امامی مدیرعامل سابق شرکت آسیای آرام  ، محمد حسین ابوئی را معرفی و وی را بعنوان سرپرست منصوب کرد .

Translate »