سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

مشخصات:

اسکله 50،000 هزار تنی : طول 220 متر ،5 دلفین پهلوگیر،4 پایه طناب گیر و  با عمق آب  18متر 

Translate »