مشخصات:

اسکله 5،000 هزار تنی : پیشانی 57 متر و با عمق آب 5 متر 

Translate »