سلام ، به سایت شرکت آسیای آرام خوش آمدید.

 

 

لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/08/20

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/08/20 –انتخاب اعضای هیات مدیره و کاهش اعضای هیات مدیره

لغو آگهی دعوت به مجمع مورخ 1402/05/04

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1402/05/04 –انتخاب اعضای هیات مدیره

Translate »